fbpx

С какво управлението на личните финанси е различно от фирмените?

В ежедневието ни често думата финанси се използва като синоним на пари. Общо казано, личните и фирмените финанси са наука и изкуство за употребата на парите. Това се свежда до управление на приходите и разходите на различните субекти. А парите сами по себе си, са средство за постигане на някаква цел и за удовлетворяване на някаква потребност.

Според това, за кого се отнасят, финансите могат да бъдат различни видове. Тъй като много понятия се припокриват и често водят до объркване, в тази статия ще дадем малко яснота и ще се спрем на две основни категории финанси – лични и корпоративни (фирмени).

Лични финанси – Когато говорим за лични финанси, говорим за управление на парите на домакинството. То може да бъде семейство или да се състои от един човек (индивидуални или семейни финанси).

Корпоративни (фирмени) финанси – Корпоративните финанси се отнасят до управление на входящите и изходящите парични потоци на компаниите (юридически лица), независимо от големината им.

Общи характеристики на личните и фирмените финанси:

Приходи и разходи

Приходите са дохода на дадена компания, доманиство, държава и т.н., а разходите са това, което плаща и изразходва субекта. За фирмата приход са например постъпления от продажби на клиенти, а разходи – плащания на заплати, материали и т.н. За домакинството приход обикновено са доходи от заплати, наем и др., а разходи – за храна, кредит, режийни и т.н.

Отчет за приходите и разходите

Това обикновено е списък с вече направените приходи и разходи за даден период назад във времето.

Бюджет

За разлика с отчета за приходи и разходи, това е писмен списък с очакваните приходи и разходи за даден бъдещ период от време, например месец или година. Бюджетът е помощен инструмент, с който се опитваме да прогнозираме развитието на фирмата или домакинството.

Активи и пасиви

Активите са най-общо притежанията на лицето, семейството или компанията. Пасивите са задълженията и често описват начините за финансиране на придобиването на активите (кредити, заеми и др). Активите на фирмата са обикновено машини, оборудване и др., а пасивите са задължения към банки, доставчици, персонал и т.н. За домакинството активите са аналогични – имоти, автомобили, налични пари вкъщи или сметки, финансови активи (акции, облигации, дялове във взаимни фондове). Пасивите също могат да бъдат кредити към банки (ипотечни, потребителски, кредитни карти, стоки на изплащане), заеми от близки и познати.

Баланс

Балансът е текуща снимка на финансовото състояние към определен момент. Той дава обобаваща информация за съотношението между активи и пасиви. Най-общо балансът ни дава представа колко е настоящото богатство на фирмата, семейството, общината, държавата.

Вече знаеш какво стои зад личните и корпоративните финанси и кои са техните общи основни характеристики.

личните и фирмените финанси

Но знаеш ли с какво управлението на едните се различава от другите?

Емоции

Основна разлика в управлението на корпоративните и личните финанси е емоцията. Ако си собственик на бизнес, сигурно рядко сключваш сделки, приемаш поръчки или подписваш договори под влияние на емоции. В бизнеса се изисква разум и трезва преценка на ситуацията и различните възможности. Основната цел на компаниите е от 1лв, вложен във фирмата, да спечелят примерно 2лв. Като физически лица обаче, ние сме силно подвластни на емоциите. Често купуваме спонтанно, привлечени от ниска цена, атрактивна реклама и др. При личните финанси основната цел е потребление – от 1лв да останат 0лв.

Срок

Често компаниите имат предимно краткосрочни цели. Докато много от целите на личните финанси са дългосрочни – събиране на средства за покупка на жилище, образование на децата, допълнителни средства при пенсиониране.

Регулации

Като различни икономически субекти, действията на фирмите и физическите лица подлежат на различни законови регулации.

Моята работа като консултант по лични финанси и финансово планиране е да помагам на хората да управляват по-добре парите си. Често това се изразява в организиране на бюджета, оптимизиране на разходите, повишаване на активите, редуциране на пасивите и увеличаване на личното и семейно богатство.

Независимо дали работиш за себе си или за някой друг и имаш трудности в разделянето на личните от фирмените финанси, свържи се с мен и заедно ще изградим стратегия за управлението им.

Финансово планиране с Цветелина Тодорова

Погълнат от ежедневните задачи, вероятно не отделяш време за стратегически поглед към твоите лични финанси.

Можеш да постигнете това по време на кратка опознавателна среща с мен. 

Тя е напълно безплатна за теб!

Като резултат ще намалиш разходите си, ще плащаш по-малко данъци, и ще получиш възможност за по-висока доходност за парите си.

Бъдещето ти зависи от теб – направи своя финансов план СЕГА!

Цветелина Тодорова

Цветелина Тодорова е консултант по лични финанси и финансово планиране. Тя работи с хора, които срещат трудности в управлението на личните си финанси и биха искали да постигат по-лесно житейските си цели. Цвети използва комплексен похват в личните финанси, който е насочен към постигането на по-добри резултати.